om os

KB Entreprise blev grundlagt i marts 1999 og var privatejet af Karsten Beyer.

Virksomheden blev i 2006 omdannet til aktieselskabet KB Entreprise A/S, hvor Karsten Beyer er ansat som adm. direktør.

Forretningsområde

​KB Entreprise A/S er et selskab, der udfører entreprenørarbejde i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer, og arbejderne kan udføres efter tilbud eller regning.

Vores primære forretningsområde er:

 • Jord- beton- og anlægsarbejde
 • Autoriseret kloakarbejde

​Organisation

​KB Entreprise A/S beskæftiger i alt ca 50 medarbejdere:

 • Karsten Beyer er adm. direktør og teknisk ansvarlig kloakmester.
 • Gitte Beyer er sekretær med ansvar for, at kvalitetshåndbogen løbende bliver revideret, samt at kvalitetsdokumentation bliver arkiveret korrekt.
 • Johannes Bang er teknisk ansvarlig kloakmester og projektleder, med focus på kloak og anlæg.
 • Rene Nielsen er projektleder med focus på betonopgaver.

Der indlejes ekstra bemanding i nødvendigt omfang. Virksomheden benytter en fast tilknyttet stab af indlejet mandskab.

Virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljømålsætning

KB Entreprise A/S ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris. Der må derfor hele tiden arbejdes på, at produkter og ydelser lever op til kundens forventninger.

KB Entreprise A/S ønsker at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, til gavn for medarbejdere og samfund.

Forventninger og behov ændrer sig hele tiden, derfor er det vigtigt at arbejdsbetingelserne hele tiden motiverer medarbejderne til at tilegne sig ny viden.

Kvalitets- og arbejdsmiljøpolitik efterleves ved følgende:

 • Overholdelse af indgåede aftaler, herunder tidsplaner
 • Arbejder udføres efter gældende regler og fagligt korrekt
 • Arbejdsmiljøet er i fokus, og forbedres løbende i samarbejde med medarbejderne
 • Arbejdsmiljøvurdering indgår i arbejdsplanlægning og udførelse
 • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
 • Nødvendige dokumenter, beskrivelser og tegninger m.v. er til rådighed på arbejdspladsen, så medarbejderne kan konstatere kvaliteten af den opgave der skal udføres
 • Rådighed over medarbejdere, maskiner og måleudstyr i tilstrækkeligt omfang, til at udføre opgaverne konditionsmæssigt
 • Ajourføre viden ved deltagelse i relevant efteruddannelse
 • Følge med i udviklingen, både med hensyn til produkter og metoder
 • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav, og er til enhver tid i besiddelse af tilstrækkelig teknisk og faglig viden
 • Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen
 • I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved det udførte arbejde
 • Ved eksterne reklamationer kontaktes kunden senest 2 arbejdsdage efter at reklamationen er modtaget
 • Det er virksomhedens mål, at mindske reklamationer så meget som muligt, ved hele tiden at arbejde på forbedring af kvaliteten ved systematisk anvendelse af kvalitetsstyring.
 • Det er virksomhedens mål, at mindske arbejdsskader mest muligt, ved hele tiden at arbejde på forbedring af arbejdsmiljøet, herunder udarbejdelse og opfølgning på Arbejds- Plads- Vurdering (APV)
 • Efterlevelse af nærværende KS system på det autoriserede område
 • Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet

Ved afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 2.12 i denne KS håndbog omhandlende afvigelser.

Ansvar

​Virksomheden skal sikre:

 • At KS systemet opbygges, vedligeholdes og efterleves
 • At efterleve anvisninger fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol​

Intern evaluering

​Virksomhedens KS system evalueres mindst én gang årligt. (dokumenteres på blanket B05)

Som minimum efterprøves følgende områder:

 • Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester
 • Procedure for arbejdsmiljøindsats
 • Afvigelsesbehandling / rapporter
 • Kalibreringsstatus for prøve / måleudstyr
 • Tekniske hjælpemidler, fx seler, brøndhejs, hejseværk, ilt måler m.v.
 • Medarbejderkvalifikationer, kørekort, certifikater, kursusbeviser m.v.
 • Myndighedssamling
 • Stikprøvekontrol på repræsentativt udvalg af udført kvalitetssikring
 • Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og andre kontrolinstanser

Ved afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold KS håndbogens afsnit 2.12.

For løbende forbedring af KS systemet skal medarbejdere løbende videregive forbedringsforslag til virksomhedens ledelse.

Ekstern evaluering

Virksomheden sikrer at KS systemet bliver kontrolleret og godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol med intervaller der ikke overstiger 24 måneder.

Teknisk ansvarlig kloakmester er til rådighed ved kontrolbesøget, og sikrer efterlevelse af kontrolinstansens anvisninger.

Aftaleindgåelse

​Før der afgives tilbud skal det sikres:

 • At kravene til det færdige produkt eller ydelse er klart defineret og dokumenteret
 • At uklarheder afklares med kunden
 • At virksomheden har tilstrækkelig kapacitet med hensyn til mandskab og udstyr, for konditionsmæssig løsning af arbejdsopgaven.

Aftaler skal være skriftlige, og dokumenteres ved anvendelse af aftaleseddel, forbrugeraftale, entreprisekontrakt eller tilsvarende.

Mundtlige aftaler kan undtagelsesvis anvendes, aftalen dokumenteres ved notat i arbejdsmappen, med oplysninger om tidsplan og øvrige aftalevilkår.

Arbejdet kan sættes i gang når omfang og vilkår er accepteret af bygherren.

Procesgranskning

Procesgranskning skal som minimum indeholde følgende aktiviteter:

 • Forundersøgelser, herunder ledningsoplysninger og jordbundsanalyser m.v.
 • Indhentning af myndighedstilladelser og gravetilladelse m.v. i nødvendigt omfang
 • Indhentning / udarbejdelse af nødvendigt tegningsmateriale
 • Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger og beskrivelse m.v.
 • Opgørelse af materialeforbrug i fornødent omfang
 • Udførelsesmetode fastlægges, herunder bemanding, maskiner og prøve / måleudstyr
 • Kvalitetssikring – valg af KS kontrolplaner og fastlæggelse af kontrolomfang
 • Arbejdsmiljøforhold, herunder vurdering af arbejdsmiljøindsatsen, basisinstrukser og brugsanvisninger m.v.
 • Miljøforhold, herunder håndtering af forurenet jord m.v.
 • Sikkerhed, herunder nødvendig skiltning, afstivning og afspærring m.v.

​​

Hvis der i forbindelse med procesgranskningen konstateres afvigelser, skal der foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 2.12.

Der afholdes projektgennemgangsmøde med bygherren eller dennes repræsentant i fornødent omfang. På mødet fremlægges plan for kvalitetssikring, arbejdsmiljø og miljøforhold for arbejdsopgaven.

Indkøb og modtagelse af materialer m.v.

Materialer skal overholde Bygningsreglementets bestemmelser, og være korrekt mærkede.

Dokumentation herfor skal være tilgængelig for byggemyndigheder, bygherre og kontrolinstanser.

Ved modtagelse kontrolleres materialerne, og det sikres at nødvendige installationsvejledninger og brugsanvisninger m.v. medfølger.

Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå i henhold til leverandørens anvisning, herunder at materialerne er behørigt beskyttet mod sollys, stød, temperatur, fugtighed eller andre forhold der kan opstå under modtagelse eller opbevaring.

Anvendelse af materialer

Materialer der installeres skal være fejlfri og korrekt mærkede, og inden installation kontrolleres materialerne for anvendelighed og mangler.

I tvivlstilfælde afgør teknisk ansvarlig kloakmester, om materialerne kan anvendes.

Modtagekontrol på arbejdspladsen dokumenteres ved udfyldelse af relevante rubrikker i valgt KS kontrolplan.

Bygherreleverancer er omfattet af ovenfor nævnte krav.

Arbejdets udførelse

Inden arbejdet sættes i gang skal produktions- og installationsprocesser identificeres og planlægges, så arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds-, kvalitets- og miljømæssigt korrekt.

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med givne instruktioner og under tilsyn af teknisk ansvarlig kloakmester, eller dennes stedfortræder på arbejdspladsen.

Ændringer eller ekstraarbejder dokumenteres ved anvendelse af aftaleseddel.

Ved arbejdets afslutning skal det sikres:

 • At modtagekontrol, udførelseskontrol og slutkontrol er udført, og dokumenteret ved korrekt udfyldelse af valgt KS kontrolplan
 • At materiale, maskin- og tidsforbrug er opgjort i fornødent omfang
 • At reviderede tegninger er udført i fornødent omfang
 • At TV inspektion / fotodokumentation / tæthedsprøvning er udført som aftalt
 • At drift / vedligeholdelsesvejledning foreligger på nyanlæg og komponenter
 • At nødvendige dokumenter er til stede
 • At kommunalt tilsyn tilkaldes i henhold til tilladelsen
 • At aflevering udføres som aftalt

​Aflevering

​Arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder udlevering af følgende:

Kvalitetssikring, hvis det er omfattet af aftalegrundlaget

Drift og vedligeholdelsesplan på nyanlæg og komponenter, udskrives fra www.kloakkontrol.dk

Rettet tegning (som udført)

Faktura

Færdigmelding og rettet tegning sendes til Kommunen i krævet omfang.

​Afvigelser

​Afvigelser registreres på blanket B04 med angivelse af om det omhandler:

 • Reklamation
 • Klager fra kunder efter at arbejdet er afleveret
 • ​Afvigelse
 • Mangler eller fejl i projektet, installerede ydelser eller materialer
 • Fravigelse fra gældende normer m.v.
 • Observationer der gøres på stedet hvor instrukser eller foranstaltninger ikke virker efter hensigten, gældende for både arbejdsmiljøindsats og kvalitetsstyring

Teknisk observation, der gøres på stedet og som har betydning for:

 • Kvaliteten og sikkerheden i den færdige installation
 • Det omgivende miljø
 • Arbejdsmiljøet
 • Tekniske hjælpemidler der ikke fungerer efter hensigten

Det vurderes om konstaterede afvigelser skal forelægges kunde eller myndighed inden korrigerende handling iværksættes.

Korrigerende handling dokumenteres ved udfyldelse af blanket B04.

For opnåelse af kvalitetsforbedringer behandles afvigelsesrapporter ved den årlige interne evaluering.

​Leverandører

​Det skal sikres at leverandører opfylder følgende krav inden de godkendes som leverandør:

 • Underentreprenører der udfører autoriseret arbejde skal dokumentere anvendelse af et godkendt KS system
 • Materialeleverandører skal yde mindst 5 års ansvar for mangler på materialer der indgår i bygge- og anlægsarbejder

​Kvalitetsdokumentation

​KS dokumentation, i form af tegninger, tilladelser og øvrig kvalitetsdokumentation skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år, på en måde, der sikrer let genfinding, identifikation og læsbarhed.

​Dokumentation

 • ​Medarbejderkvalifikationer (B01)
 • Myndighedssamling (B02)
 • Prøve- og måleudstyr (B03)
 • Afvigelsesbehandling (B04)
 • Intern evaluering (B05)
 • Kvalitetsregistreringer og arbejdsmiljøindsats – arbejdsmappe og kontrolplaner
 • Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester

​Formål

​Formålet med denne procedure er at beskrive de aktiviteter der skal efterleves, i forbindelse med planlægning og udførelse af autoriserede kloakarbejder.

​Ansvar

​Teknisk ansvarlig kloakmester er ansvarlig for at proceduren for efterlevelse, herunder:

 • At bemande opgaver med kvalificerede medarbejdere, herunder at stedfortrædere på arbejdspladsen opfylder gældende uddannelseskrav
 • At identificere behovet for uddannelse og efteruddannelse. Medarbejderkvalifikationer er registreret på blanket B01
 • At instruere og føre tilsyn med at arbejderne udføres i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder virksomhedens KS system
 • At virksomheden råder over en ajourført og gældende samling af myndighedsforskrifter m.v. Samlingen er registreret på blanket B02.
 • At brugsanvisninger og instruktioner m.v. er til rådighed for brugeren.
 • At virksomheden anvender tekniske hjælpemidler og prøve- og måleudstyr i rette kvalitet, til hensigtsmæssig løsning af arbejdsopgaverne, herunder:
 • Udstyret skal kontrolleres og kalibreres i henhold til myndighedskrav og leverandørens anviste kalibreringsrutiner.
 • Udstyret skal kontrolleres for funktion inden brug.
 • Tekniske hjælpemidler og prøve- og måleudstyret er registreret på blanket B03.

​Ekstern kontrol

Teknisk ansvarlig kloakmester skal deltage ved kontrolinstansens kontrolbesøg i virksomheden, og er ansvarlig for opfølgning på pålæg m.v. i kontrolinstansens kontrolrapport.

​Procedure for virksomhedens arbejdsmiljøindsats

​Formål

​Formålet med denne procedure er, at beskrive aktiviteterne for virksomhedens arbejdsmiljøindsats i forbindelse med planlægning og udførelse af arbejder.

​Ansvar

​Virksomhedens ledelse er ansvarlig for at sikkerheds- og sundhedsarbejdet omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, samt at der systematisk og løbende arbejdes med forbedringer.

Herunder:

 • Oprettelse af sikkerhedsorganisation, hvis antallet af ansatte overstiger 10 personer.
 • Ved arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker skal årsagen analyseres og forebyggende foranstaltninger skal sættes i værk
 • Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet, senest 9 dage efter skadestidspunktet, hvis ulykken medfører mere end én dags fravær udover den dag skaden er sket. (Anmeldelse kan ske via www.arbejdstilsynet.dk)

Arbejds- Plads- Vurdering (APV) (IN39)

Repræsentanter for virksomhedens ledelse og de ansatte skal i fællesskab udarbejde en Arbejds- Plads- Vurdering (APV) hvert 3. år

APV skal endvidere udarbejdes hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller arbejdsbetingelser.

Som dokumentation for udarbejdet APV anvendes blanket nr. IN39.

Udarbejdet APV skal være tilgængelig for virksomhedens medarbejdere.

I forbindelse med udarbejdelsen af APV afdækkes virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, løsningsforslag behandles og handlingsplan vedtages og dokumenteres.

Ved udarbejdelse af virksomhedens Arbejds- Plads- Vurdering skal følgende hovedområder som minimum vurderes:

 • Ulykker
 • Kemi
 • Biologi
 • Ergonomi
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Sygefravær
 • Velfærd

I forbindelse med årlig intern evaluering af kvalitetssyringssystemet, følges der op på handlingsplanen fra seneste APV, og det kontrolleres om aftalte aktiviteter er sat i gang.

Hvis der konstateres afvigelser, iværksættes der afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 2.12.

Basisinstruks for arbejdsmiljøindsats

Alle medarbejdere skal være i besiddelse af, og sat i stand til at efterleve basisinstruks.

Basisinstruks skal efterleves ved udførelse af almindeligt forekommende arbejdsopgaver

Virksomheden arbejder efter følgende basisinstrukser:

 • Kloakarbejde (IN30)
 • Jord- beton- og anlægsarbejde (IN33)

Vurdering af arbejdsmiljøindsats

Arbejdsmiljøforholdene vurderes som et led i virksomhedens procesgranskning, og dokumenteres i arbejdsmappens afsnit om arbejds- og miljøforhold.

Hvis procesgranskning i forbindelse med en konkret arbejdsopgave viser, at alle arbejdsprocesser er omfattet af virksomhedens basisinstrukser skal der ikke iværksættes yderligere arbejdsmiljøindsats.

Hvis det derimod under procesgranskningen eller arbejdets udførelse viser sig, at ikke alle arbejdsprocesser er omfattet af virksomhedens basisinstrukser, skal der udarbejdes en specifik arbejdsmiljøinstruks, målrettet mod disse arbejdsprocesser (IN31)

Registrering af stoffer og kemikalier (L40)

Virksomheden skal råde over en ajourført liste, indeholdende oplysninger om de farlige stoffer og kemikalier, der anvendes i virksomheden.

Anvendelse af stoffer og kemikalier - Arbejdspladsbrugsanvisning (IN38)

Der skal udarbejdes og anvendes en arbejdspladsbrugsanvisning når der arbejdes med farlige stoffer og kemikalier

Leverandøranvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og kemikalier skal være til stede på arbejdspladsen og til rådighed for brugeren,

Anvendelse af materiel

Alt CE mærket materiel, herunder maskiner, værktøjer og andet udstyr skal anvendes i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning.

Brugsanvisning kan nedtages fra www.materielsektionen.dk eller udleveres fra leverandøren. Brugsanvisning for materiel skal være til stede på arbejdspladsen.

Elektrisk værktøj skal kontrolleres med intervaller der ikke overstiger 6 måneder. Kontrollen kan udføres af medarbejder der, af autoriseret el installatør, er instrueret i kontrollens omfang og udførelse. Dokumentation for udført kontrol indføjes i blanket B03.

Dokumentation

 • Procesgranskning - Arbejdsmappe
 • Basisinstruks – (IN30 og IN33)
 • Specifik arbejdsinstruks – (IN31)
 • Arbejds- Plads- Vurdering (APV) – IN39
 • Arbejdspladsbrugsanvisning – IN38
 • Liste over stoffer & kemikalier – L40

Kontakt os allerede i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

KB ENTREPRISE A/S

CVR: 31778743​

Kontakt

Telefon: 23 61 21 22

E-mail: kb@kbentreprise.dk